جلسه دوم:

              مراحل ساخت هندسه مدل در UDEC؛ مرحله اول: هندسه مدلمراحل ساخت هندسه مدل در UDEC

در قدم اول مدلسازی سه مرحله اساسی باید مورد توجه قرار گیرد :

1. تهیه بلوک کلی مدل و تعریف ژئومتری مسئله

2. نسبت دادن مدلهای رفتاری و خواص مرتبط با آن به مواد مدل

3. اعمال شرایط مرزی و اولیه

بعد از اتمام مراحل فوق الذکر، رفتار مدل بررسی می شود. در این مرحله تعادل مدل قبل از انجام حفر فضای زیر زمینی بررسی می شود. در پایان این مرحله فضای زیر زمینی حفر می شود و سپس واکنش مدل مورد بررسی قرار می گیرد. در شکل زیر الگوریتم روش عمومی حل مسائل در تحلیل استاتیکی نشان داده شده است.


1- هندسه مدل:

1-1- ایجاد کردن عنوان:

برای ایجاد مدل یکی از راهها این است که فرمانها را در برنامه Notepad   نوشته این برنامه را باز کرده و دستور new را می نویسیم که دستور ایجاد مدل می باشد. سپس برای ایجاد عنوان، دستور heading را وارد کرده و در خط بعد، عنوان را وارد می کنیم:


نکته : برای اجرادستورات نوشته شده در Udec بایستی ابتدا فایل مورد نظر را وارد برنامه کرد. برای این کار در خود Udec از دستور ca استفاده کرده و پس از آن نام فایل مورد نظر را وارد می کنیم: 


پس از وارد کردن اسم فایلی که در آن دستورات را نوشتیم، Enter را می زنیم:


و در آخر برای اینکه شکل حاصل شده (Plot از دستور اجرا شده) را ببینیم، کافی است در خود برنامه pl bl  را وارد کرده و Enter را بزنیم. در تصویر زیر چون هنوز اطلاعاتی وارد نکردیم، بدیهیست بلوکی هم مشاهده نخواهیم کرد.1-2- ایجاد شعاع انحنا:

تمامی بلوک ها در برنامه ی UDEC  گوشه های گرد و دایره ای دارند. این امر از ایجاد گوشه های تیزی که باعث تمرکز تنش در مدل شود جلوگیری می کند. هر چند حد خاصی برای گرد شدگی وجود دارد. این حد، متناسب با نوع مساله می باشد. برای بلوک های تغییر شکل پذیر، مقدار گرد شدگی نباید از 1 درصد طول متوسط ابعاد بلوک در محدوده های مورد آنالیز تجاوز کند. در اولین دستور قبل از ایجاد محدوده بلوک، شعاع انحنایی را برای قسمت هایی که در تقاطع خطوط قرار می گیرند معرفی می کنیم. برای این کار در فایلی که دستورات را وارد می کنیم از دستور ro 0.01 استفاده می کنیم که مقدار 0.01 مقدار شعاع انحنا می-باشد. 

دستور :    round no


3-1- وارد کردن محدوده بلوک:

در ابتدا شایان ذکر است که محدوده¬ای که برای بلوک در نظر می گیریم وابسته به مقدار قطر تونلی است که می خواهیم مدلش کنیم. فاصله دیواره تونل از دیواره های بلوک در راستای محور X ،3 الی 4 برابر قطر تونل و در راستای محور Y، 3 الی 4 برابر قطر تونل باید در نظر گرفته شود. 

حال برای ایجاد نقاط، کافی است که مختصات نقاط را توسط دستور bl به صورت زوج مرتب های پشت سر هم وارد کنیم. 

دستور :  bl X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3 X4 Y4


در هر قسمت نیز برای اطمینان از درست نوشته شدن دستورات می توان از دستور ca که قبلاً شرح داده شد، استفاده کرد تا با خطایی مواجه نشده و یا خطای خود را در همان هنگام متوجه شویم و آن را رفع کنیم. و همان طور که در قسمت های قبل توضیح داده شد، برای مشاهده Plot مربوطه از دستور pl bl استفاده می کنیم.

  


4-1- ایجاد کردن درزه و دسته درزه:

برای ایجاد تک درزه از دستور cr استفاده می کنیم که در مقابل آن چهار عدد قرار می گیرند که دو به دو مختصات ابتدا و انتهای درزه ها هستند. شایان ذکر است که برای اینکه شکل ها و مدل هایی که ایجاد می کنیم در برنامه ایجاد گردند، بایستی به نحوی به محدوده بلوک متصل شوند. 

دستور : cr X1 Y1 X2 Y2

نکته : فراموش نشود که هر دستور پس از نوشته شدن بایستی Save شود و پس از آن برای اجرا در Udec از دستور ca استفاده می کنیم. پس از آن قادر به دیدن Plot  مربوطه توسط دستور pl bl خواهیم بود. 
برای ایجاد دسته درزه از دستور jset استفاده می کنیم که در مثال زیر نحوه ایجاد آن به صورت کامل توضیح داده خواهد شد.
در ابتدا دستور jset برای ایجاد دسته درزه وارد می کنیم. سپس پس از آن مقدار شیب درزه در جهت خلاف عقربه های ساعت با مقدار مثبت و در جهت عقربه های ساعت با مقدار منفی نسبت به محور Xها (70 و30-) را وارد می کنیم. عدد بعدی مقدار تغییرات (تلرانس) مربوط به شیب است. عدد بعدی که در این جا 100  وارد شده است، مقدار تداوم درزه و عدد بعدی مقدار تغییرات مربوط به همین قسمت می باشد. داده بعدی که 0 است فاصله بین درزه ها در امتداد یک درزه و عدد بعدی نیز مقدار تغییرات مربوط به این قسمت می باشد. و در نهایت دو عدد آخر باقی می ماند که اولی فاصله داری درزه (3و 1) و دومی مقدار تغییرات آن می باشد.
دستور: jset angle variation length variation gap variation spacing variation 
5-1- ایجاد دسته درزه در یک محدوده مشخص : 

برای ایجاد کردن یک محدوده یا همان Range از دستور jregion id  استفاده می کنیم که دستور آن بایستی قبل از دستور وارد کردن درزه، وارد شود. دستور jregion id بدین صورت است که پس از وارد کردن خود دستور و عدد مربوط به محدوده، مختصات 4 نقطه را به آن داده که می خواهیم دسته درزه مورد نظر در آن محدوده قرار گیرند و باید دقت داشت که در ادامه دستور مربوط به خود دسته درزه نیز از دستور Range بایستی استفاده کرد تا مشخص شود که برای هر دسته درزه چه محدوده ای مورد نظر است.

دستور: jregion id no X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3 X4 Y4

لطفا توجه فرمایید:

1) سوالات خود را دربخش ارسال نظرات مطرح فرمایید تا دراسرع وقت پاسخ داده شود

2) مطالب جلسات هفته ای یکبار بروز خواهند شد

2) کپی برداری صرفا با ذکر منبع مجاز است