روش های المان محدود، تفاضل محدود، المان مرزی و المان مجزا، محبوب ترین ابزار های عددی در کارهای مهندسی هستند. اگر چه ناپیوستگی توده سنگ را می توان در یک روش گسسته با روش المان محدود و روش المان مرزی با استفاده از مدل المان ویژه مشترک، مدل سازی نمود، اما توصیف ناپیوستگی معمولا مشکل و اغلب بر روی درجه تغییر شکل مجاز محدودیت وجود دارد. علاوه بر این، تعداد ناپیوستگی هایی که می تواند به کار گرفته شود، محدود است. از سوی دیگر، استفاده از روش المان مجزا تاکید ویژه‌ای بر روی چگونگی تماس‌ها دارد و به طور کلی مناسب برای مسائلی است که، در آنها تعداد زیادی از ناپیوستگی ها وجود دارد. همچنین برای تغییر شکل های بزرگ در امتداد ناپیوستگی ها بکار می رود و حرکات بلوک (انتقال و چرخش) را به خوبی می‌تواند مدل کند. آنالیز تغییر شکل ناپیوسته یک روش عددی برای سیستم های بلوکی است که آن را می‌توان، نه تنها برای انجام آنالیز تنش وکرنش مانند روش المان محدود، بلکه برای مدل کردن جابجایی و تغییر شکل های بزرگ مانند روش المان مجزا استفاده کرد. سیستم تجزیه و تحلیل بلوکی به روش آنالیز تغییر شکل ناپیوسته بسیار شبیه به مش المان محدود است.

در روش آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ (DDA) ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺠﻬﻮل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻌﺎدﻻت ﺗﻌﺎدل را ﺑﺎ روش ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﺎﺗﺮﯾﺴﯽ ﻣﻮﺟﻮد در روش اﻟﻤﺎن ﻣﺤﺪود(FEM) ﺣﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ روش ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت دارد. روش آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ(DDA) ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻠﻮﮐﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد، ﮐﻪ در آن اﺑﺘﺪا ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽﻫﺎ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞﻫﺎ و ﮐﺮﻧﺶ ﻫﺎ را ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﻠﻮک ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻠﻮﮐﯽ، ﻟﻐﺰش، ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﻠﻮک ﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورﻧﺪ. ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺎن ﻣﺤﺪود و روش آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ (DDA) ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:

1      کمینه کردن اﻧﺮژی ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺗﻌﺎدل

2       اﻧﺘﺨﺎب ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺠﻬﻮل ﻣﻌﺎدﻻت 

3      ﺟﻤﻊﮐﺮدن زﯾﺮﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﺎی ﺻﻠﺒﯿﺖ، ﺣﺠﻢ ﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﻌﺎدﻻت ﮐﻠﯽ

روش آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ (DDA)، ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺻﻠﺒﯿﺖ ﺑﻠﻮﮐﯽ ﺳﺎده  ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺻﻠﺒﯿﺖ ﺑﻠﻮﮐﯽ اﻟﻤﺎن در روش اﻟﻤﺎن ﻣﺤﺪود (FEM) دارد. در روش آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ (DDA) رفتی، از ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻗﻔﻞﺷﺪه ﺑﻠﻮک ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺎن ﻫﺎی ﺑﺎر در FEM ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی روش آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ (DDA) ﻣﺸﺎﺑﻪ روش اﻟﻤﺎن ﻣﺤﺪود (FEM) اﺳﺖ. در روش آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ (DDA) اﺷﺎره ﺑﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ در ﻣﺮزﻫﺎی ﺑﻠﻮک ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺑﻠﻮک ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﻟﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪب و ﻣﻘﻌﺮ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد ﻟﺒﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻔﺮه ﻧﯿﺰ باشند.

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ ﻓﺮد روش آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ (DDA) ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:

1       ﺗﺌﻮری ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﮐﺎمل

2      درک ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺪدی آن

3      ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻪ اول

4       ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل

5      اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺻﺤﯿﺢ.

6      ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﻻ.    

از دﻻﯾﻞ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدﺑﻮدن اﯾﻦ روش ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻋﺪدی از ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی مکانیکی واﻗﻌﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻠﻮک ﻫﺎ اﺳﺖ. 

از ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺑﯿﻦ روش آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ (DDA) و روش اﻟﻤﺎن ﻣﺠﺰا (DEM) اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ  روش آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ (DDA) ﯾﮏ روش ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻬﻮل در ﻣﻌﺎدﻻت ﺗﻌﺎدل ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ اﺳﺖ. درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ روش اﻟﻤﺎن ﻣﺠﺰا (DEM) ﯾﮏ روش ﻧﯿﺮوی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف ﮐﻠﯽ آن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﻤﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.