جلسه دوم:

              مراحل ساخت هندسه مدل در UDEC؛ مرحله اول: هندسه مدل