مهندسی ژئومکانیک

مهندسی معدن، مکانیک سنگ و روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن

۱۵ مطلب با موضوع «مهندسی استخراج معدن» ثبت شده است

نرم افزار متمتیکا 11 به همراه لینک دانلود

نرم افزار متمتیکا 11 به همراه لینک دانلود

Wolfram Mathematica یکی از کامل ترین ابزار های محاسباتی جهان می باشد. این برنامه به منظور اجرای محاسبات در زمینه ی آماده سازی مستندات و برنامه نویسی های فعل و انفعالی می باشد. از این محصول می توان در تحقیقات علمی، آنالیزهای مهندسی و شبیه سازی های علمی در مدارس تکنیکی استفاده نمود. این محصول با بیش از 20 سال تجربه و میلیون ها کاربر در سراسر جهان در استفاده ی هزاران دانشگاه و ادارات دولتی می باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
میر حسین شهامی
ایمپکت فاکتور impact factor یا IF چیست و چگونه محاسبه می شود؟

ایمپکت فاکتور impact factor یا IF چیست و چگونه محاسبه می شود؟

عامل تاثیر یا Impact Factor چیست؟

ارزش یک مقاله بر مبنای میزان تاثیر آن بر مقالات بعدی تعیین می شود. عامل تاثیر (impact factor) که معمولا به صورت IF نشان داده می شود، حاصل نسبت تعداد استنادها به تعداد مقالات چاپ شده در 2 سال قبل است که معرف این تاثیر است. در واقع عامل تاثیر یک شاخص کمی است که میزان مراجعه در سال های بعد به مقاله را نشان می دهد. به بیان ساده تر IF بیان‌گر آن است که به طور متوسط، هرمقاله منتشر شده در یک مجله چند بار مورد ارجاع قرار گرفته است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
میر حسین شهامی
دوره آموزشی نرم افزار یودک (UDEC)

دوره آموزشی نرم افزار یودک (UDEC)

جلسه دوم:

              مراحل ساخت هندسه مدل در UDEC؛ مرحله اول: هندسه مدل

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
میر حسین شهامی

استخدام شرکت مهندسی کانی کاوان شرق

شرکت مهندسی کانی کاوان شرق برای تأمین نیروی انسانی خود در دفتر تهران و کارگاه های خود افراد واجد شرایط ذیل را به همکاری دعوت می‌نماید.

آدرس سایت : www.kanikavan.com
فکس: ۸۸۲۰۵۶۱۳

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
میر حسین شهامی
ترجمه مقالات و متون تخصصی

ترجمه مقالات و متون تخصصی

ترجمه مقالات و متون تخصصی لاتین مهندسی استخراج معدن و مکانیک سنگ پذیرفته می شود.

عزیزان می توانند برای اطلاعات بیشتر از طریق زیر تماس حاصل فرمایند:

geomechanic1392@gmail.com

0910-3310858

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
میر حسین شهامی
آنالیز تغییر شکل ناپیوسته؛ روشی نوین در تحلیل پایداری توده‌سنگ

آنالیز تغییر شکل ناپیوسته؛ روشی نوین در تحلیل پایداری توده‌سنگ


روش های المان محدود، تفاضل محدود، المان مرزی و المان مجزا، محبوب ترین ابزار های عددی در کارهای مهندسی هستند. اگر چه ناپیوستگی توده سنگ را می توان در یک روش گسسته با روش المان محدود و روش المان مرزی با استفاده از مدل المان ویژه مشترک، مدل سازی نمود، اما توصیف ناپیوستگی معمولا مشکل و اغلب بر روی درجه تغییر شکل مجاز محدودیت وجود دارد. علاوه بر این، تعداد ناپیوستگی هایی که می تواند به کار گرفته شود، محدود است. از سوی دیگر، استفاده از روش المان مجزا تاکید ویژه‌ای بر روی چگونگی تماس‌ها دارد و به طور کلی مناسب برای مسائلی است که، در آنها تعداد زیادی از ناپیوستگی ها وجود دارد. همچنین برای تغییر شکل های بزرگ در امتداد ناپیوستگی ها بکار می رود و حرکات بلوک (انتقال و چرخش) را به خوبی می‌تواند مدل کند. آنالیز تغییر شکل ناپیوسته یک روش عددی برای سیستم های بلوکی است که آن را می‌توان، نه تنها برای انجام آنالیز تنش وکرنش مانند روش المان محدود، بلکه برای مدل کردن جابجایی و تغییر شکل های بزرگ مانند روش المان مجزا استفاده کرد. سیستم تجزیه و تحلیل بلوکی به روش آنالیز تغییر شکل ناپیوسته بسیار شبیه به مش المان محدود است.

در روش آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ (DDA) ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺠﻬﻮل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻌﺎدﻻت ﺗﻌﺎدل را ﺑﺎ روش ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﺎﺗﺮﯾﺴﯽ ﻣﻮﺟﻮد در روش اﻟﻤﺎن ﻣﺤﺪود(FEM) ﺣﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ روش ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت دارد. روش آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ(DDA) ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻠﻮﮐﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد، ﮐﻪ در آن اﺑﺘﺪا ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽﻫﺎ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞﻫﺎ و ﮐﺮﻧﺶ ﻫﺎ را ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﻠﻮک ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻠﻮﮐﯽ، ﻟﻐﺰش، ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﻠﻮک ﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورﻧﺪ. ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺎن ﻣﺤﺪود و روش آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ (DDA) ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:

1      کمینه کردن اﻧﺮژی ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺗﻌﺎدل

2       اﻧﺘﺨﺎب ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺠﻬﻮل ﻣﻌﺎدﻻت 

3      ﺟﻤﻊﮐﺮدن زﯾﺮﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﺎی ﺻﻠﺒﯿﺖ، ﺣﺠﻢ ﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﻌﺎدﻻت ﮐﻠﯽ

روش آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ (DDA)، ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺻﻠﺒﯿﺖ ﺑﻠﻮﮐﯽ ﺳﺎده  ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺻﻠﺒﯿﺖ ﺑﻠﻮﮐﯽ اﻟﻤﺎن در روش اﻟﻤﺎن ﻣﺤﺪود (FEM) دارد. در روش آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ (DDA) رفتی، از ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻗﻔﻞﺷﺪه ﺑﻠﻮک ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺎن ﻫﺎی ﺑﺎر در FEM ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی روش آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ (DDA) ﻣﺸﺎﺑﻪ روش اﻟﻤﺎن ﻣﺤﺪود (FEM) اﺳﺖ. در روش آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ (DDA) اﺷﺎره ﺑﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ در ﻣﺮزﻫﺎی ﺑﻠﻮک ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺑﻠﻮک ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﻟﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪب و ﻣﻘﻌﺮ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد ﻟﺒﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻔﺮه ﻧﯿﺰ باشند.

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ ﻓﺮد روش آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ (DDA) ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:

1       ﺗﺌﻮری ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﮐﺎمل

2      درک ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺪدی آن

3      ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻪ اول

4       ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل

5      اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺻﺤﯿﺢ.

6      ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﻻ.    

از دﻻﯾﻞ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدﺑﻮدن اﯾﻦ روش ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻋﺪدی از ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی مکانیکی واﻗﻌﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻠﻮک ﻫﺎ اﺳﺖ. 

از ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺑﯿﻦ روش آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ (DDA) و روش اﻟﻤﺎن ﻣﺠﺰا (DEM) اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ  روش آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ (DDA) ﯾﮏ روش ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻬﻮل در ﻣﻌﺎدﻻت ﺗﻌﺎدل ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ اﺳﺖ. درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ روش اﻟﻤﺎن ﻣﺠﺰا (DEM) ﯾﮏ روش ﻧﯿﺮوی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف ﮐﻠﯽ آن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﻤﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
میر حسین شهامی