قابلیت های کلیدی نرم افزار Wolfram Mathematica:

- ابزار پیشرفته به منظور محاسبات

- راه حلی در زمینه ی آماده سازی مستندات و برنامه نویسی های فعل و انفعالی

- قابلیت استفاده در مدارس تکنیکی و تحقیقات علمی و ...

- مورد استفاده توسط میلیون ها کاربر و ادارات دولتی

- و ...


برای دریافت این نرم افزار می توانید به بخش نرم افزار در همین وبلاگ مراجعه فرمایید.