1- جستجو در پایگاه علمی  Science Direct
2- استخراج عنوان مقاله، عنوان نشریه و تاریخ نشر
3- ارسال ایمیلی شامل موارد مذکور در بند 3، با ذکر عنوان "درخواست مقاله ISI" به آدرس الکترونیکی "Ahmad.azargoon[@]gmail.com"
این مقالات مستقیما از جانب آقای" مهندس آذرگون "در اختیار شما قرار خواهد گرفت.