با توجه به عدم دسترسی رایگان به پایگاه علمی Science Direct در بسیاری از دانشگاه ها، پژوهشگران محترم می توانند جهت دریافت مقاله با موضوعات مهندسی معدن و مکانیک سنگ، از طریق زیر عمل نمایند: