نرم افزار روش عددی آنالیز تغییر شکل ناپیوسته، تهیه شده توسط D. Dolin در دانشگاه برکلی را می توانید در ادامه مطلب دریافت نمایید. این نرم افزار کاربرد آموزشی دارد.