منابع آزمون دکتری مجموعه مهندسی معدن، به قرار زیر می باشد: