جزوه ای مناسب از نرم افزار متمتیکا. جهت دریافت می توانید به " کتابخانه تخصصی " مراجعه فرمائید.