این نرم افزار، یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای تحلیلی برای ساز های سنگی می باشد که توسط "Rock Science" ارائه شده است.