کارشناس زمین شناس یا مهندس اکتشاف معدن جهت امور دفتر فنی مسلط به زبان انگلیسی، کامپیوتر و نرم افزارهای معدن، نقشه برداری و اینترنت در مشهد استخدام می شود.

تلفن 36512670