شما X=5 را وارد کنید تا زمانی که مقدار آن عوض نشود و یا با فرمان Clear محتویات آن از بین نرود، مقدار آن ثابت می ماند.

  نرم افزار متمتیکاجزءخانواده ای ازنرم افزارهاموسوم به " دستیارریاضیات" می باشد. همانطورکه ازنام آنهابرمی آید این نرم افزارهاعمومابه عنوان دستیاری درامورریاضیاتی به کارمی رود. توان محاسباتی بالا، داشتن کتابخانه ای ازتوابع، دقت زیاد(صدهارقم بعدازاعشار)و... ازویژگیهای آنها می باشد.


  ازویژگیهای دیگراین نرم افزارقابلیت گرافیکی آن است.برخی ازترسیمات درریاضی که به طورمعمول(دستی) مشکل هستند، درمتمتیکابه زیبایی وبادقت زیادقابل ترسیم است.مثلامی توان چندین نمودارراهمزمان وبارنگهای مختلف نمایش داد.ویانمودارهای سه بعدی را(درمختصات دکارتی،قطبی،استوانه ای)ترسیم کرد.ویامیدانهای برداری(که یکی ازابزارهای مهم درفیزیک می باشد)راباداشتن معادله آنهاتصویرکرد.


ازنظرسطح کاربر،خوشبختانه متمتیکاطوری است که ازدانش آموزدبیرستان گرفته تایک کارشناس ریاضی می توانندازآن استفاده کنند.برای افراددیگری نیزکه سروکارشان باریاضی است می تواندابزارخوبی باشد.محیط کاری آن ساده می باشدوجعبه ابزاری برای عملیات مختلف ریاضی دردسترس می باشد.یک ویژگی مهم آن شناخت وکارباریاضیات سمبلیکاست.مثلاشماعدد "پی"رابه همان صورت سمبلیک آن تایپ می کنید.علامت انتگرال (که درجعبه ابزارآن قراردارد)رابه همان صورت رایجی که باآن آشناهستدواردمی کنید.ولازم نیست مانندبرخی زبانهای برنامه نویسی به زحمت بیفتید.ازاین حیث به نظرمن نمادگذاری متمتیکاعالی است.


داشتن پکیج (Package) نیزقابلیت جالب دیگرآن است.پکیج هادرواقع برنامه های کوچکی هستندکه درمتمتیکاتعبیه شده اندوبرای استفاده ازآنهافقط کافی است دستورفراخوانی آنهارااجراکنید.به زبان ساده تر پکیج ها همان جعبه کمکهای اولیه می باشند.مثلااگرپکیج انیمیشن را فعال کنیدقابلیت افزودن انیمیشن های ساده به آن رافراهم می کنید.یابافعال کردن پکیج دریک فایل مختصات قطبی می توانیدنمودارهای قطبی(2 یا3 بعدی)رسم کنید.