آموزش در سطح متوسط و متعاقب آن ایجاد فضای پرسش و پاسخ جهت بهبود هرچه بهتر سطح کاربری این نرم افزار می باشد.

  لطفا با ارائه پیشنهادات خود، جهت هرچه بهتر صورت گرفتن این فعالیت مارا یاری فرمائید.