برای مدلسازی موضوع مورد نظر طراحی کرده است راتشکیل می دهند. اجزا می توانند بر طبق خواص داده شده، شکسته شوند یا جریان یابند و شبکه می تواند تغییر شکل دهد و یا جابجا شود.


اگرچه FLAC در اصل برای کاربردهای مهندسی عمران و معدن طراحی شده است، اما قابلیت زیادی برای حل مسائل مکانیک نیز دارد.

جهت دریافت این نرم افزار می توانید به به بخش مربوطه مراجعه فرمائید.